Hội Viên Nguyễn Viết Sơn

Hội Viên Nguyễn Viết Sơn

09:08 - 02/07/2021

Hội Viên Đỗ Hồng Đào
Hội Viên Đặng Thanh Hải
Hội Viên Đỗ Hùng Anh
Hội Viên Trần Thị Mỹ Hồng
Hội Viên Trịnh Mỹ Chi

Số Thẻ (Card Number):  023/CACAP21

Họ và tên (Full name): Nguyễn Viết Sơn

Đơn vị công tác (Work place): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY LẮP TRUNG PHƯƠNG

Chức vụ nơi công tác (Job Title): Trưởng phòng

Năm sinh (Year of birth): 1983

Hộ khẩu thường trú (Accommodation): Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ (Position): Hội Viên

Chi hội (Branch): Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nộp đơn (Date of Registration): 28/02/2021

Ngày công nhận (Date of Confirmation): 28/03/2021

Số công nhận (Confirmation No.): 123/QĐGĐ-CACAP