CHỨNG NHẬN AC 1600:2020 LÀ GÌ ?

CHỨNG NHẬN AC 1600:2020

Lợi ích chứng nhận AC 1600 đối với doanh nghiệp:

  • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Thực hành việc liên kết các mắt xích pháp lý rời rạc trong quy trình sản xuất thành lá chắn mạnh mẽ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu;
  • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Thực hành việc liên kết các mắt xích pháp lý rời rạc trong quy trình sản xuất thành lá chắn mạnh mẽ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu;
  • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý, nhân viên về quy trình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu;
  • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý, nhân viên về quy trình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu;
  • Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Nâng cao giá trị thương hiệu công ty với đối tác, đại lý và khách hàng qua việc chứng minh quy trình chủ động chống hàng giả;

CHỨNG NHẬN AC 1600:2020 LÀ GÌ ?

AC 1600:2020 (Anti-Counterfeiting and Brand Protection) là chứng nhận quy trình thực hành kinh doanh sản xuất tốt cho “ Hệ thống quản lý lưu mẫu đối chứng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu” được CACAP phát triển và ban hành từ năm 2018. Cùng có hệ thống xây dựng, đào tạo, kiểm soát tương tự như ISO 9001. Tuy nhiên, trong khi ISO 9001 giúp nhà sản xuất tăng hiệu năng của quy trình, nâng cao chất lượng nhân sự, tạo ra giá trị sản phẩm cao hơn thì AC 1600 tập trung về hỗ trợ xây dựng các biện pháp thực thi trong giai đoạn sau sản xuất, đó là quá trình lưu hành sản phẩm trên thị trường - điều mà ISO 9001 không thể làm được do tính chất khép kín của hệ thống.

Bình luận